ટ્રાઇકોડરમાં હરઝીનિમ પાવડર🌱*

₹250.00

 (Fixed)

Description

Type : Sell
Date : March 12, 2022
Condition : New
Warranty : Yes
Location : Umra

*જમીનજન્ય સફેદ ફૂગમાટે ટ્રાઇકોડરમાં હરઝીનિમ પાવડર🌱

*ડોઝ*:- 01 કેપસુલ/01વિઘામાં 

*ફાયદો*:-સુકારો,થડનો કોહવારો, મૂળનો સડો,આગોતરી સફેદ ફૂગ રોકવા માટે છચોટ ઈલાજ.

*તેમજ તમામ પાકોમાં નેમિતોડ(કૃમિ)ને રોકવામાં પણ કામ આપશે.*

Mention "Aapnu bazar" when calling seller to get a good deal

 

Location

Umra

Bids

*Your phone number will be shown to post author
Write a Review

Bidding Stats

There is no bid yet.

Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
Android App
Android App
Top