બેસીલસ થુરેન્જીનેસીસ🐛🐛*

₹250.00

 (Fixed)

Description

Type : Sell
Date : March 12, 2022
Condition : New
Warranty : Yes
Location : Umra

*ઈયળો તેમજ ચૂસીયા જીવાતોનો ઈંડા સહિત-નાશ કરનાર બેકટેરિયા:-બેસીલસ થુરેન્જીનેસીસ🐛🐛*

*વાપરવાની રીત:-1 કેપસ્યુલ માં 10પંપ વાપરવા.*

Mention "Aapnu bazar" when calling seller to get a good deal

 

Location

Umra

Bids

*Your phone number will be shown to post author
Write a Review

Bidding Stats

There is no bid yet.

Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
Android App
Android App
Top