મેટારાઈજીયમ

₹250.00

 (Fixed)

Description

Type : Sell
Date : March 12, 2022
Condition : New
Warranty : Yes
Location : At, po, umra

*જમીનજન્ય જીવતો માટે મેટારાઈજીયમ પાવડર*

*પાવડર ડોઝ*:-01 કેપસુલ/01 વિધામા

*ફાયદો*:-જમીન જન્ય જીવાત જેવીકે 🦗🕷️મુંડો, ઉધઈ, થ્રિપ્સ, કહારી, ટીડડું, જમીન જન્ય ઈયળ ,જમીન જન્ય નુકશાનકારક જીવતોના કોટેશા તેમ જ જીવાતને નિયંત્રણ કરે છે.

Mention "Aapnu bazar" when calling seller to get a good deal

 

Location

At, po, umra

Bids

*Your phone number will be shown to post author
Write a Review

Bidding Stats

There is no bid yet.

Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
Android App
Android App
Top