બેસીલસ થુરેન્જીનેસીસ🐛🐛*

બેસીલસ થુરેન્જીનેસીસ🐛🐛*

*ઈયળો તેમજ ચૂસીયા જીવાતોનો ઈંડા સહિત-નાશ કરનાર બેકટેરિયા:-બેસીલસ થુરેન્જીનેસીસ* *વાપરવાની રીત:-1 કેપસ્યુલ માં 10પંપ વાપરવા.*...

બ્યુવેરિયા બાસિયાના🐛🐛*

બ્યુવેરિયા બાસિયાના🐛🐛*

*તમામ ઈયળો તેમજ ચૂસીયા જીવાતોનો છચોટ ઈલાજ:- બ્યુવેરિયા બાસિયાના* ડોઝ:- 01 કેપસુલ માંથી 10 પંપ *ઈયળો તેમજ ચૂસીયા જીવાતોનો ઈંડા સહિત-નાશ કરનાર બેકટેરિયા...

મેટારાઈજીયમ

મેટારાઈજીયમ

*જમીનજન્ય જીવતો માટે મેટારાઈજીયમ પાવડર* *પાવડર ડોઝ*:-01 કેપસુલ/01 વિધામા *ફાયદો*:-જમીન જન્ય જીવાત જેવીકે મુંડો, ઉધઈ, થ્રિપ્સ, કહારી, ટીડડું, જમીન જન્ય ઈયળ ,જમીન જન્ય નુકશાનકારક જીવતોના કોટેશા તેમ જ જી...

સ્યુડોમોનાસ*

સ્યુડોમોનાસ*

*કાળી ફૂગની માવજત માટેના બેકટેરિયા એટલે સ્યુડોમોનાસ* *ડોઝ*:- 01 કેપસુલ/01વિધામાં  *ફાયદો*:- કાળી ફૂગ અને જમીન જન્ય અન્ય ફૂગ રોકે છે. ઉગાવો અને છોડનો વૃદ્ધિ વિકાસ સારો થાય છે. છોડને ફોસ્ફરસ આપવામાં મદદ...

ટ્રાઇકોડરમાં હરઝીનિમ પાવડર🌱*

ટ્રાઇકોડરમાં હરઝીનિમ પાવડર🌱*

*જમીનજન્ય સફેદ ફૂગમાટે ટ્રાઇકોડરમાં હરઝીનિમ પાવડર*  *ડોઝ*:- 01 કેપસુલ/01વિઘામાં  *ફાયદો*:-સુકારો,થડનો કોહવારો, મૂળનો સડો,આગોતરી સફેદ ફૂગ રોકવા માટે છચોટ ઈલાજ. *તેમજ તમામ પાકોમાં નેમિતોડ(કૃમિ)ને રોકવામ...

Mahi Black gold 01 kg

Mahi Black gold 01 kg

03, બ્લેક ગોલ્ડ 01, બ્લેક ગોલ્ડ જમીન ને ભરભરી ને પોચી બનાવે         છે. 02, જમીન ની ફળદ્રુપતા માં વધારો કરે છે. 03, જમીન ની નિતાર શક્તિ વધારે છે. 04, જમીન ના પોશકતત્વો ને છોડ ના મૂળ લાઇસકે એવી પોઝીશન ...

Mahi Gold

Mahi Gold

02, માહી ગોલ્ડ 01, બધાજ પાક માં ફોલિયર સ્પ્રે કરવા માટે. 02, છોડ ને માઇક્રોનુટ્રીયન્સ પુરા પાડવા નું કામ         કરે છે. 03, ફળ ફૂલ નું ગરણ અટકાવે છે. 04, ફળો નો રંગ ચમક ને આકાર મા વૃદ્ધિ કરે છે. 05, ...

Mahi futva

Mahi futva

01, Mahi futva કામ  01, બધાજ પાક માં ફોલિયર સ્પ્રે કરવા માટે. 02, છોડ ની નવી ફૂટ કરવા માટે. 03, છોડ ના મેઈન મૂળ ને તંતુ મૂળ ને વધારવા        માટે. 04, છોડ ને માઇક્રોનુટ્રીયન્સ પુરા પાડવા નું કામ      ...

Recent Comments

No comments to show.
Android App
Android App
Top