• બેસીલસ થુરેન્જીનેસીસ🐛🐛*
  1 photos
  બેસીલસ થુરેન્જીનેસીસ🐛🐛*

  બેસીલસ થુરેન્જીનેસીસ🐛🐛*

  • Save
  • Umra
  • March 12, 2022

  *ઈયળો તેમજ ચૂસીયા જીવાતોનો ઈંડા સહિત-નાશ કરનાર બેકટેરિયા:-બેસીલસ થુરેન્જીનેસીસ* *વાપરવાની રીત:-1 કેપસ્યુલ માં 10પંપ વાપરવા.*...

  ₹250.00

   (Fixed)
  View Ad
 • બ્યુવેરિયા બાસિયાના🐛🐛*
  1 photos
  બ્યુવેરિયા બાસિયાના🐛🐛*

  બ્યુવેરિયા બાસિયાના🐛🐛*

  • Save
  • Umra
  • March 12, 2022

  *તમામ ઈયળો તેમજ ચૂસીયા જીવાતોનો છચોટ ઈલાજ:- બ્યુવેરિયા બાસિયાના* ડોઝ:- 01 કેપસુલ માંથી 10 પંપ *ઈયળો તેમજ ચૂસીયા જીવાતોનો ઈંડા સહિત-નાશ કરનાર બેકટેરિયા...

  ₹250.00

   (Fixed)
  View Ad
 • મેટારાઈજીયમ
  1 photos
  મેટારાઈજીયમ

  મેટારાઈજીયમ

  • Save

  *જમીનજન્ય જીવતો માટે મેટારાઈજીયમ પાવડર* *પાવડર ડોઝ*:-01 કેપસુલ/01 વિધામા *ફાયદો*:-જમીન જન્ય જીવાત જેવીકે મુંડો, ઉધઈ, થ્રિપ્સ, કહારી, ટીડડું, જમીન જન્ય ઈયળ ,જમીન જન્ય નુકશાનકારક જીવતોના કોટેશા તેમ જ જીવાતને નિયંત્રણ કરે છે....

  ₹250.00

   (Fixed)
  View Ad
 • સ્યુડોમોનાસ*
  1 photos
  સ્યુડોમોનાસ*

  સ્યુડોમોનાસ*

  • Save

  *કાળી ફૂગની માવજત માટેના બેકટેરિયા એટલે સ્યુડોમોનાસ* *ડોઝ*:- 01 કેપસુલ/01વિધામાં  *ફાયદો*:- કાળી ફૂગ અને જમીન જન્ય અન્ય ફૂગ રોકે છે. ઉગાવો અને છોડનો વૃદ્ધિ વિકાસ સારો થાય છે. છોડને ફોસ્ફરસ આપવામાં મદદ કરે છે....

  ₹250.00

   (Fixed)
  View Ad
 • ટ્રાઇકોડરમાં હરઝીનિમ પાવડર🌱*
  1 photos
  ટ્રાઇકોડરમાં હરઝીનિમ પાવડર🌱*

  ટ્રાઇકોડરમાં હરઝીનિમ પાવડર🌱*

  • Save
  • Umra
  • March 12, 2022

  *જમીનજન્ય સફેદ ફૂગમાટે ટ્રાઇકોડરમાં હરઝીનિમ પાવડર*  *ડોઝ*:- 01 કેપસુલ/01વિઘામાં  *ફાયદો*:-સુકારો,થડનો કોહવારો, મૂળનો સડો,આગોતરી સફેદ ફૂગ રોકવા માટે છચોટ ઈલાજ. *તેમજ તમામ પાકોમાં નેમિતોડ(કૃમિ)ને રોકવામાં પણ કામ આપશે.*...

  ₹250.00

   (Fixed)
  View Ad
 • Mahi Black gold 01 kg
  1 photos
  Mahi Black gold 01 kg

  Mahi Black gold 01 kg

  • Save

  03, બ્લેક ગોલ્ડ 01, બ્લેક ગોલ્ડ જમીન ને ભરભરી ને પોચી બનાવે         છે. 02, જમીન ની ફળદ્રુપતા માં વધારો કરે છે. 03, જમીન ની નિતાર શક્તિ વધારે છે. 04, જમીન ના પોશકતત્વો ને છોડ ના મૂળ લાઇસકે એવી પોઝીશન માં લાવે છે. 05, છોડ ના મેઈન મૂળ ને તંતુ મૂળ ને ...

  ₹600.00

   (Fixed)
  View Ad
 • Mahi Gold
  1 photos
  Mahi Gold

  Mahi Gold

  • Save

  02, માહી ગોલ્ડ 01, બધાજ પાક માં ફોલિયર સ્પ્રે કરવા માટે. 02, છોડ ને માઇક્રોનુટ્રીયન્સ પુરા પાડવા નું કામ         કરે છે. 03, ફળ ફૂલ નું ગરણ અટકાવે છે. 04, ફળો નો રંગ ચમક ને આકાર મા વૃદ્ધિ કરે છે. 05, છોડ નો વિકાસ સારો કરે છે. 06, બદલાતા વાતાવરણ સામે ...

  ₹500.00

   (Fixed)
  View Ad
 • Mahi futva
  1 photos
  Mahi futva

  Mahi futva

  • Save

  01, Mahi futva કામ  01, બધાજ પાક માં ફોલિયર સ્પ્રે કરવા માટે. 02, છોડ ની નવી ફૂટ કરવા માટે. 03, છોડ ના મેઈન મૂળ ને તંતુ મૂળ ને વધારવા        માટે. 04, છોડ ને માઇક્રોનુટ્રીયન્સ પુરા પાડવા નું કામ         કરે છે. 05, છોડ ના પાન ની પ્રકાસસન્સલેસન પ્રક્ર...

  ₹400.00

   (Fixed)
  View Ad
 • Vermicompost
  3 photos
  Vermicompost

  Vermicompost

  • Save

  અડસિયા નું ખાતર

  ₹10.00

   (Negotiable)
  View Ad
 • Napier
  4 photos
  Napier

  Napier

  • Save

  ઘોડા ઘાસ – નેપિયર

  ₹2.00

   (Negotiable)
  View Ad
 • Plant Saplings
  4 photos
  Plant Saplings

  Plant Saplings

  • Save

  રોપા- કેરી, જામફળી, સરગવા, નીમ, લીંબુ અન્ય સાઈજ – 1 ફિટ થી 5 ફિટ સુધી

  ₹100.00

   (Negotiable)
  View Ad
 • Vegetable Seed Kit
  2 photos
  Vegetable Seed Kit

  Vegetable Seed Kit

  • Save

  Kitchen Garden – સકભાજી નું બિયારણ  8 જાત નું બિયારણ (ધાણા, પાલક, મેથી, મરચાં, રીંગણ, દૂદી, ગલકા, ભીંડા)

  ₹400.00

   (Negotiable)
  View Ad
 • Wheat Seed
  2 photos
  Wheat Seed

  Wheat Seed

  • Save

  ઘઉં નો બિયારણ 

  ₹35.00

   (Negotiable)
  View Ad
Android App
Android App
Top